Per 25 mei 2018 zijn alle bedrijven verplicht te voldoen aan de nieuwe verordening AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze regeling is bedoeld om de online privacy gegevens voor iedere burger (in de EU) beter te beschermen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

U heeft altijd recht tot inzage van uw gegevens maar ook recht tot vernietiging van uw gegevens. U kunt daarover contact met ons opnemen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens onze afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij, of onze administrateur een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats, uw klantnummer en/of uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling acupunctuur’.